Bisnes & Ekonomi

Dasar Ekonomi Berasaskan Keperluan Berbanding Kaum

Gabungan Bertindak Malaysia (GBM) mengalu-alukan janji  yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mempercepatkan peralihan ekonomi daripada pelan tindakan afirmatif berasaskan kaum kepada pelan berasaskan keperluan apabila beliau menjadi perdana menteri.

Dasar Ekonomi Baru (DEB) telah dilancarkan pada tahun 1971 dengan objektif untuk menghapuskan kemiskinan tanpa mengira etnik dan penstrukturan semula masyarakat untuk menghapuskan pengenalan kaum dengan fungsi ekonomi.

Walaupun DEB berjaya secara relatif, ia dianggap telah menyimpang dari misi asalnya. DEB menjadi justifikasi untuk kronisme yang membenarkan parti pemerintah sebelum ini untuk membantu penyokong politiknya.

Ini bukan sahaja mengakibatkan penyalahgunaan sumber negara tetapi lebih penting lagi, turut menyebabkan polarisasi etnik dan perkauman institusi dalam negara.

DEB telah berjaya menyokong kemunculan kelas profesional dan pengurusan yang besar dalam masyarakat Melayu.

Sebenarnya, nisbah perbezaan ketara antara bumiputera dan komuniti Cina telah mengecil pada tahun 2014 hingga 1: 1.38, menurut laporan Institut Penyelidikan Khazanah 2016.

Bagaimanapun, ketidaksamaan pendapatan isi rumah keseluruhan di Malaysia adalah satu punca yang perlu diambil perhatian.

Bahagian pendapatan bawah 40% (B40) adalah 16.4% berbanding dengan 46.2% daripada isi rumah 20% (T20) teratas.

Hampir 12 juta rakyat Malaysia terperangkap dalam kitaran antara kemiskinan dan ketidaksamaan. Isi rumah miskin dan rendah, dari semua kumpulan etnik, kurang keupayaan untuk mengatasi kekurangan pelbagai dimensi yang mereka hadapi setiap hari.

Oleh itu, adalah penting untuk beralih kepada tindakan afirmatif berasaskan keperluan untuk memastikan semua rakyat Malaysia dari isi rumah B40 diberi bantuan yang sewajarnya untuk memperbaiki kehidupan mereka.

Dasar-dasar afirmatif berasaskan keperluan kemudiannya akan membantu mengurangkan jurang pendapatan antara etnik dan juga perbezaan pendapatan antara kaum dalam masyarakat bumiputera.

Paradigma dasar berasaskan keperluan adalah penting untuk memupuk perpaduan negara. Ini akan memberi isyarat kepada semua orang Melayu tentang keperluan untuk inklusif dan perpaduan dengan sesama warganegara yang kurang bernasib baik kerana asal-usul sosio-ekonomi mereka.

Dalam hal ini, GBM mengulangi panggilannya pada tahun 2014, untuk penubuhan Suruhanjaya Penyertaan Sosial bebas yang diberi mandat untuk mengawasi segala perkara yang berkaitan dengan pengurangan kemiskinan, ketidaksamaan pendapatan, peminggiran dan keterangkuman sosial.

Show More

Related Articles

Back to top button